ALGEMENE (HUUR)VOORWAARDEN DREAM ON DECOR

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 In deze algemene (huur)voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, schuingedrukt geschreven en hebben deze, indien en voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

A. Algemene (huur)voorwaarden: de onderhavige algemene (huur)voorwaarden van Dream on Decor. 

B. Verhuurder: Dream on Decor, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 8067937, btw-identificatienummer NL003473915B72, gevestigd op Portus 9, 3176TG, Poortugaal (alleen postadres, geen bezoekadres). 

C. Huurder: degene die een (huur)overeenkomst aangaat met de verhuurder

D. Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door Dream on Decor aan een potentiële huurder tot het doen van een aanbod. 

E. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. Hierop zijn de algemene (huur)voorwaarden van Dream on Decor op van toepassing. 

F. Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van Dream on Decor en/of huurder

G. Verhuuritems: de goederen die door de verhuurder worden verhuurd en door de huurder worden gehuurd.

1.2 Deze algemene (huur)voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Dream on Decor gesloten met huurders, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. 

1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene (huur)voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene (huur)voorwaarden volledig van toepassing. 

1.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene (huur)voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.5 Afwijkingen en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepalingen uit de algemene (huur)voorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Dream on Decor wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de huurder daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten

1.6 De huurder met wie eenmaal met toepassing van deze algemene (huur)voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de algemene (huur)voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Dream on Decor. 

ARTIKEL 2 – HUURPRIJZEN EN HUURPERIODE

2.1 De prijzen zijn inclusief 21% BTW, doch exclusief borg en eventuele bezorgkosten.

2.2 De huurprijzen van Dream on Decor zijn in principe gebaseerd op drie dagen. Eén dag voor ophalen, één dag voor gebruiken en één dag voor retourneren. Voor elke extra dag geldt een toeslag van 15% van het totaalbedrag. De 15% wordt gerekend over het totaalbedrag exclusief borg en eventuele bezorgkosten. De exacte huurperiode en het totale huurbedrag worden overeengekomen in de offerte en overeenkomst. Prijzen voor huurtermijnen langer dan 7 dagen zijn op aanvraag. 

2.3 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip dat is overeengekomen in de overeenkomst.

– Indien bedongen is dat de huurder de verhuuritems op overeengekomen locatie en tijdstip komt ophalen, vangt de huurtermijn aan op het moment dat de verhuuritems worden overhandigd. 

– Indien is bedongen dat Dream on Decor de aflevering van de verhuuritems verzorgt, vangt de huurtermijn aan op het moment dat Dream on Decor de verhuuritems op de overeengekomen locatie ter beschikking stelt.  

2.3 Indien de verhuuritems door de huurder worden opgehaald en teruggebracht, wordt het ophaal- en terugbrengmoment in overleg tussen de huurder en verhuurder bepaald. 

2.4 Dream on Decor behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de huurder door te berekenen. Hieronder valt onder andere: wijzigingen van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.

2.5 Opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode vanaf in ontvangst name van de zaken, ook tijdens het transport indien dit zijdens opdrachtgeven verzorgd wordt, het risico en rekening van verlies of beschadiging van de zaken. 

2.6 Voor bedrijven die zijn ingeschreven bij de KvK zijn de prijzen exclusief BTW van toepassing. 

ARTIKEL 3 – WAARBORGSOM

3.1 Elke huurder betaalt een waarborgsom. Deze waarborgsom is afhankelijk van het totale huurbedrag. 

 • Bij een besteding onder €100 = €100 borg
 • Bij een besteding van €100 tot €250 = €150 borg 
 • Bij een besteding van €250 tot €500 = €300 borg 
 • Bij een bestelling van €500 of meer = de borg €500

Als alle verhuuritems compleet en in nette staat worden ingeleverd, wordt alle borg terugbetaald aan de huurder

ARTIKEL 4 – TRANSPORT

3.1 De transportkosten voor het bezorgen en ophalen van de verhuuritems zijn op aanvraag beschikbaar en bedragen een starttarief van €30 + €0,60 per kilometer vanuit Rhoon. Dit is inclusief 21% BTW en bezinekosten.

3.2 Dream on Decor is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de huurder overlegd worden. 

3.3 Alle door de verhuurder bezorgde verhuuritems worden in principe op de begane grond afgeleverd op een plek wat makkelijk bereikbaar is voor een transport bus. Op deze plek worden de verhuuritems ook weer opgehaald. Alleen als er andere afspraken zijn gemaakt tussen de verhuurder en huurder over de plek van laden en lossen van de verhuuritems en dit in de overeenkomst vermeldt staat, geldt anders. 

3.4 Als uitgangspunt voor de laadtijd geldt maximaal 15 minuten, als uitgangspunt voor lostijd geldt eveneens 15 minuten. 

3.5 Indien de verhuuritems door de huurder worden opgehaald en teruggebracht, is de huurder verplicht om te helpen met het plaatsen van de verhuuritems in/uit eigen vervoersmiddel. Bij het ontbreken van deze hulp zullen meerkosten bij de huurder in rekening worden gebracht.

3.6 Verhuuritems dienen aan het eind van de huurperiode compleet en ordelijk opgesteld te staan om een spoedig laden en transport te bevorderen. 

3.7 De verhuuritems dienen op datum van de levering door de huurder gecontroleerd te worden. Klachten van de huurder moeten op straffe van verval van het recht tot reclameren op de bezorgdag aan de verhuurder worden meegedeeld. Vanaf het moment van gebruik van de verhuuritems verliest de huurder het recht tot reclameren. 

3.8 De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van de verhuuritems aansprakelijkheid vanaf het moment dat de verhuuritems ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip dat de verhuuritems weer in het bezit van de verhuurder gekomen zijn. 

ARTIKEL 4 – OFFERTE

4.1 Offertes zijn wederzijds geheel vrijblijvend. Aan druk- en zetfouten, verschrijvingen en aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. 

4.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 7 dagen. De geldigheidsduur van 7 dagen gaat in vanaf de op de offerte vermelde datum. Als het totaalbedrag binnen deze periode is betaald, worden de verhuuritems voor de huurdergereserveerd (voor de in de offerte genoemde data). Hierna wordt de overeenkomst opgesteld. 

4.3 De door Dream on Decor verstrekte gegevens blijven eigendom van Dream on Decor. De verstrekte gegevens mogen zonder schriftelijke toestemming van Dream on Decor niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan Dream on Decor worden geretourneerd. 

4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Dream on Decor niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte genoemde prijs. 

4.5 Offertes en overeenkomsten gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

ARTIKEL 5 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Zodra het gehele bedrag dat op de offerte staat is betaald en het geld op de betreffende rekening van Dream on Decor staat, worden de betreffende verhuuritems voor de huurder gereserveerd en wordt er een overeenkomst opgesteld. Zodra de overeenkomsten de algemene (huur)voorwaarden door de verhuurder en huurder zijn ondertekend, is de overeenkomst geldig. 

5.2 De inhoud van de overeenkomst moet volledig juist zijn. Door ondertekening/bevestiging van de overeenkomst stemt de huurder in met de inhoud hiervan. 

ARTIKEL 6 – INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

6.1 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de hetgeen wat is vastgesteld in de offerte en in de algemene (huur)voorwaarden

6.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van Dream on Decor gelden alleen als deze op de overeenkomst staan, en dus schriftelijk zijn bevestigd. 

6.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen. 

6.4 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Dream on Decor de huurder hier van tevoren over inlichten. 

6.5 Dream on Decor mag het overeengekomen bedrag op de offerte en in de overeenkomst verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en niet toerekenbaar is aan Dream on Decor, dat in redelijkheid niet van Dream on Decor mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Dream on Decor zal de huurder in dat geval van het voornemen van verhoging van het bedrag in kennis stellen. Dream on Decor zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 

6.6 Geringe afwijkingen van de overeenkomst door Dream on Decor zijn toelaatbaar, indien en voorzover de huurder vóór totstandkoming van de overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voorzover de door Dream on Decor te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt. 

6.7 Slechts indien de huurder aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de overeenkomst en/of de door Dream on Decor verstrekte gegevens, dat de huurder in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de huurder het recht om de overeenkomstte ontbinden. Dream on Decor is echter in geen geval tot enige schadevergoedingen gehouden. 

ARTIKEL 7 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 Dream on Decor is pas verplicht de overeenkomst uit te voeren nadat de overeenkomst door de huurder is ondertekend. 

7.2 Dream on Decor is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, gelijksoortige zaken bij een derde in te huren (derdeverhuurder). 

7.3 Indien de huurder derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Dream on Decor overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Dream on Decor om de opdracht correct uit te voeren. 

7.4 De stylingmaterialen die Dream on Decor ter beschikking stelt blijven eigendom van Dream on Decor. Indien deze materialen niet volledig en/of beschadigd aan Dream on Decor worden geretourneerd dient de huurder de vervangingswaarde aan Dream on Decor te vergoeden. 

7.5 Als de verhuuritems door de huurder worden teruggebracht, dient de verhuurder alle verhuuritems dezelfde dag te controleren op compleetheid en netheid. Als de teruggebrachte verhuuritems incompleet of beschadigd zijn, worden de kosten voor vervanging (vervangingswaarde) of reparatie verrekend met de betaalde borg. Als de kosten voor vervanging of reparatie hoger zijn dan de betaalde borg, ontvangt de huurder hier een factuur voor wat binnen 5 werkdagen betaald dient te worden. 

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID 

8.1 De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging van de gehuurde verhuuritems gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren daarvan tegen vervangingswaarden dienen te vergoeden. Ook eventuele reparatiekosten worden aan de huurder in rekening gebracht. 

8.2 De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige directe en/of indirecte schade van de huurder, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. 

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN HUURDER

9.1 De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bepalingen van de algemene (huur)voorwaarden en eventuele bedrijfsvoorschriften te gebruiken en daarbij:

9.2 De verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde verhuuritems te verschaffen. 

9.3 Aanspraken van derden op de verhuuritems af te wijzen en de verhuurder daarvan te vrijwaren. 

9.3 Onderverhuur en beschikbaarstelling van de verhuuritems aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de huurder te doen geschieden. 

9.4 De huurder wordt geacht direct na ontvangst van het door hem gehuurde op gebreken in het normale functioneren te controleren.

ARTIKEL 10 – OMGANG MET VERHUUROBJECTEN

De huurder dient zorgzaam en netjes met de verhuuritems om te gaan. Verhuuritems mogen niet nat worden en mogen dus niet buiten in de regen staan. ‘s Nachts mogen de verhuuritems niet buiten staan. De verhuuritems dienen binnen en droog bewaard te worden. De huurder dient alle spullen schoon en netjes in te leveren. Als verhuuritems (zoals servies) vies wordt ingeleverd, worden hier kosten voor in rekening gebracht bij de huurder. Als de verhuurder merkt dat verhuuritems (zoals houten items) toch nat zijn geworden, worden er kosten in rekening gebracht voor vervanging of reparatie van de betreffende verhuuritems

ARTIKEL 11 – BEËINDIGING OF ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

11.1 Dream on Decor heeft het recht een overeenkomst te beëindigen of te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden. 

11.2 Indien de huurder een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil annuleren, dan zullen de door Dream on Decor gemaakte kosten als gevolg van deze annulering in zijn geheel door de huurder vergoed worden. 

De annuleringskosten bedragen:

 • Tot 4 weken voor datum van uitvoering: 70% restitutie van het totale huurbedrag (excl. borg, deze wordt 100% gerestitueerd) 
 • 4 tot 2 weken voor datum van uitvoering: 20% restitutie van het totale huurbedrag (excl. Borg, deze wordt 100% gerestitueerd)
 • Binnen 2 weken voor datum van uitvoering: 0% restitutie van het totale huurbedrag (excl. Borg, deze wordt 100% gerestitueerd)
 • Bij no show op de dag van uitvoering: 0% restitutie van het totale huurbedrag (excl. Borg, deze wordt 100% gerestitueerd)

11.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Dream on Decor, zal de verhuurder in overleg met de huurder zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan huurder toerekenbaar zijn. 

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Dream on Decor niet kan worden toegerekend. Hieronder zijn onder meer begrepen weersgesteldheid en/of weersomstandigheden, brand, stakingen, stagnatie in toeleveringen in welke zin en om welke reden dan ook, ziekte van onvervangbare werknemers, sabotage, oproer, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme, staat van beleg, stremming van verkeer te land, te water of in de lucht, stremming van post, communicatie, dataverkeer en datacommunicatie in welke zin ook, maatregelen van overheidswege e.d., zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of vertraging aan te tonen. 

 • Mobilisatie, oorlog, oorlogsdreiging, molest, terrorisme;
 • Een dag of dagen van nationale rouw;
 • Contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
 • Overheidsbesluiten;
 • Werkstaking;
 • Natuurrampen;
 • Ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Dream on Decor;
 • Stremming van verkeer te land, te water of in de lucht, stremming van post, communicatie, dataverkeer en datacommunicatie in welke zin ook;
 • Sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
 • Epidemieën of pandemieën 

12.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de huurder opgeschort. 

ARTIKEL 13 – GEHEIMHOUDING EN KLACHTEN

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

ARTIKEL 14 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEID

14.1 De verhuuritems blijven ten allen tijde eigendom van Dream on Decor, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurderzich opzettelijk de verhuuritems toe eigent is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van de verhuuritems niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft. 

14.2 De huurder is, behoudens schriftelijke toestemming van Dream on Decor, niet gerechtigd de verhuuritems te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. 

14.3 De huurder zal Dream on Decor onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de verhuuritems in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de verhuuritems. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op de verhuuritems, dient hij Dream on Decor hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan Dream on Decor op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende verhuuritems zich bevinden. 

14.4 Bij beslag op (een deel van) de verhuuritems, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurderde beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van Dream on Decor. 

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Bij onenigheid over de uitleg van de algemene (huur)voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.